Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory Cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nanozky.sk

EDI group s.r.o.

Ďatelinová 4

821 01 Bratislava

IČO: 50 853 872

DIČ: 21 20 52 71 78

E-mail: kontakt@nanozky.sk

Spoločnosť je zapísaná v obchodno registri, Okresný súd v Bratislava I.

oddiel: s.r.o., vložka č. 122143/B

Bankové spojenie: VÚB banka

IBAN: SK4502000000003837936154

Swift: SUBASKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho.

Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu.

Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednaných produktoch. Na základe objednávky sa vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny, ktorú zákazníkovi posielame s tovarom.

Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“  je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe  potvrdenia na trvalom nosiči prijatia objednávky, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie.

V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“ kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vopred alebo tak urobí priamo pri prevzatí tovaru (na dobierku).

V prípade objednávky v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. V prípade dobierky kupujúci uhradí sumu, ktorá mu bola zaslaná v potvrdení objednávky (príde mu do mailu po vytvorení objednávky). 

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

Kúpna cena a platobné podmienky

Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) sa nachádza na webovej stránke predávajúceho.

Predávajúci negarantuje rovnakú cenu rovnakého tovaru v prípade budúcej objednávky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

Základným platidlom je mena euro.

Dodanie produktov

Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom v cenovej ponuke. Maximálna doba dodania je 30 dní (podľa zákona), v prípade jej nedodržania má zákazník právo odstúpiť od zmluvy
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. V prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti tovaru vyžadujú, dodacia lehota sa môže predĺžiť, najviac však na 30 dní. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí ho o tejto situácií v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak kupujúci objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

Dodanie produktu predávajúci uskutoční prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností), predávajúci a kupujúci sa tiež môžu telefonicky dohodnúť na osobnom odbere.

Dodanie produktu je uskutočnené prevzatím kupujúcim (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. 

Pri prevzatí tovaru v  prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. 

Najneskor s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy.

Prevzatie produktu

Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. 

Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. 

Prepravné

Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto sú uvedené v podstránke Dodacie podmienky a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Viac informácií nájdete v sekcii Dodacie podmienky a spôsoby platby.

Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy 

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku 102/2014. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete produkt.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom alebo emailom na adresu predávajúceho uvedenej v týchto VOP. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený tu.  Zakúpený tovar objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu:

Nanôžky.sk
EDI group, s.r.o.
Ďatelinová 4
821 01 Bratislava

(ale nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar objednaný cez internetový obchod a prevzatý osobne u prevádzkovateľa.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď doručenia oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade nasledovného tovaru:

- zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.“

Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt odporúčame kupujúcemu (v prípade ak sú dané zákonné dôvody) vrátiť formou doporučeného poštového balíka alebo poistenou zásielkou.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Záručné podmienky sú upravené v podsekcii Reklamácie http://www.nanozky.sk/reklamacia.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kontakt@nanozky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


***

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 05.10.2018, pričom sa riadia Slovenským právnym poriadkom a prevádzkovateľ EDI group, s.r.o. si vyhradzuje právo ich zmeny aj bez predchádzajúceho upozornenia, pričom vždy aktuálne obchodné podmienky zverejní na svojej internetovej stránke Všeobecné obchodné podmienky.